به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، صبح امروز جلسه کارگروه استانی ماده 3 آیین نامه فداکار خدمت به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان و با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار گردید. در این جلسه به استناد ماده 20 قانون مدیریت بحران کشور و آیین نامه فداکار خدمت موضوع وضعیت 6 نفر جانباختگان شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در اثر سیل مورخ 1400/2/13 در بخش گلباف مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه بر اساس مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن 6 نفر جانباخته شده که در حین انجام وظایف قانونی و محوله جان خود را در اثر حادثه سیل از دست دادند به عنوان فداکار خدمت تعیین گردیدند و مقرر شد اقدامات لازم جهت حمایت های پیش بینی شده در قانون از خانواده های نامبردگان به عمل آید.