به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران امام جمعه و اعضای شواری اسلامی شهر اندوهجرد با مدیرکل مدیریت بحران استان دیدار کردند.
در این جلسه با توجه به خشکسالی در خصوص پروژه انتقال آب کشاورزی مواردی مطرح شد و مقرر شد مراتب از سوی آب منطقه ای برآورد هزینه شده و به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام شود و اعضای شورا نیز از طریق فرمانداری کرمان برای استفاده از اعتبارات شهرستان پیگیری لازم بعمل آورند.