به گزارش روابط عمومی اداره مدیریت بحران جلسه بررسی سند های استانی"برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح" و "برنامه آمادگی و پاسخ" با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان مجری کلیاتی از طرح و اقدامات اجرایی بعمل آمده را ارائه نموده و در ادامه ناظر پروژه نماینده دانشگاه تحصیلات تکمیلی استان نظرات خود را درخصوص طرح اعلام نموده و مدیرکل مدیریت بحران، معاون اداره کل اداری و مالی و معاون دفتر برنامه ریز و تحول اداری استانداری نظرات خود را اعلام کرده و در پایان مقرر شد تا زمان پایان مدت قرار داد اقدامات لازم در جهت اعمال نظرات حاضرین در جلسه در سند های استانی اقدام گردد. همچنین در این خصوص در پرداخت به موقع هزینه های انجام شده نیز از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تاکید گردید.