به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران جلسه بررسی سند های استانی"برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح" و "برنامه آمادگی و پاسخ" با حضور مدیرکل مدیریت بحران، نمایندگان مجری و ناظر طرح در محل اداره کل مدیریت بحران برگزار گردید.
این جلسه که به مدت 4 ساعت به طول انجامید کلیه مراحل تهیه و تدوین سند های استانی"برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح" و "برنامه آمادگی و پاسخ" مورد بررسی قرار گرفت.