به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران به منظور بررسی مطالعات لرزه ای ساختمان فرمانداری های بافت، جیرفت، رفسنجان و کهنوج به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان برگزار شد.
در این جلسه مشاور طرح مطالعات خود را ارائه نموده و بررسی های لازم صورت گرفت و تخریب و بازسازی ساختمان ها به تصویب رسید که مقرر شد به مراجع ذیربط ابلاغ و در ستاد مدیریت بحران مطرح شود.