در این دیدار که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، رئیس سازمان و مدیران کل به بیان نقطه نظرات و مشکلات موجود در مدیریت حوادث و بلایای طبیعی پرداختند و پیشنهادات خودرا جهت بهبود و ارتقاء وضعیت موجود و مشکلات میتلابه ادارات کل مدیریت بحران کشور پرداختند. آقای دکتر جهانگیری نیز ضمن تشکر از مدیران مدیریت بحران کشور که از لحظات اولیه حوادث در مناطق حضور دارند، مسئولیت ستادهای بحران به ویژه در مناطق حادثه خیز کشور مانند زلزله، سیل خشکسالی و توفان را مهم دانست و بر حضور فردی به عنوان فرمانده مدیریت حادثه در مناطق حادثه دیده در لحظات اولیه تاکید نمود، وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه  و تهیه دستورالعمل های مرتبت در این خصوص را حائز اهمیت دانسته و برپیگیری اجرای پیشنهادات وزارت کشور و تامین اعتبارات ماده 10 و 12 و اعتبارات مورد نیاز سازمان مدیریت بحران کشور و استان ها را ضروری دانست.

روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران