به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحرات صبح امروز در این دیدار شهردار و اعضای شورای شهر باغین به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در سال گذشته به منظور پیشگیری از وقوع و کاهش خسارات مخاطرات پرداختند و مباحث فنی و کارشناسی در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.