این دیدار که صبح امروز پنجشنبه مورخ 99/11/16 برگزار گردید، مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن تشریح میزان حادثه خیزی استان و خطرپذیری نقاط مختلف بویژه مرتبط با زمین لرزه حوادث استان در طی 2 سال گذشته را به همراه خسارات وارده در این جلسه بیان کرد و در ادامه مدیریکل دیوان محاسبات استان نیز با توجه به حادثه خیزی بالای استان کرمان بر ضرورت اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی در جهت شناسایی آسیب پذیری ها و خطرات استان تاکید نمود.