جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران استان کرمان با حضور مدیران کل مدیریت بحران استانداری های کرمان و تهران با ستاد بحران منطقه ۱۴ و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شایان ذکر است این جلسه در اجرای دستورالعمل مدیریت بحران استان های پیشتاز و معین کلان شهر تهران برگزار می شود و پس از آن ضمن بازدید میدانی از منطقه ۱۴ تهران دستگاه های اجرایی متناظر اقدامات و هماهنگی های تخصصی و تبادل اطلاعات بعمل آوردند و پس از بازدید مجددا جلسه جمع بندی اقدامات برگزار گردید.