جلسه شناسایی روستاهای در معرض خطرحوادث طبیعی ادارات کل مدیریت بحران استانداری های سراسر کشور و با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و باحضور نمایندگان بنیاد مسکن و پژوهشکده سوانح طبیعی بر گزار گردید.در این جلسه که نماینده مدیریت بحران استان کرمان نیز حضور داشت موضوع شناسایی،اولویت بندی و نحوه اقدام روستاهای در معرض خطر بررسی شد و برای پیش برد برنامه در سطح ملی تصمیم گیری شد.