در این دیدار مدیر شعب بانک کشاورزی استان گزارشی از اجرای بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم مبنی بر امهال تسهیلات کشاورزی ارائه نمود وی همچنین درخصوص توزیع هزار میلیارد تومان از محل مصوبه اخیر هیات وزیران و سهم استان کرمان مطالبی را بیان کرد.