"بازگشایی محور "
ساعت: 01:00
محور : فهرج  شوره گز
که به علت طوفان شن و شعاع دید کمتر از 10 متر ، محور مسدود اعلام شده بود،
با فروکش کردن طوفان شن باز گشایی گردید و تردد ایمن و روان برقرار می باشد.
منبع: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فهرج و پلیس راه استان
تاریخ: شنبه 6 دیماه 99