به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان، معاون مدیر کل مدیریت بحران استان مورخ 99/09/24 به اتفاق معاون فرماندار رابر و کارشناس مدیریت بحران فرمانداری رابر و دهیار اسکر از رودخانه های عبوری از داخل روستاهای اسکر،ننوک و ده دیوان بازدید کرد و ظرفیت و دوره بازگشت سیلاب های احتمالی مورد بررسی قرارگرفت.