به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران؛ مجید سعیدی مدیر کل اداره کل مدیریت بحران در مصاحبه با بخش خبر ساعت 20 مورخ 99.09.15 میزان آمادگی دستگاه های اجرایی استان را در خصوص سامانه بارشی که وارد استان گردیده تشریح کرد.